KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, Roof Stacks Yazılım Anonim Şirketi’nin (“Roof Stacks veya Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

GoArt mobil uygulamasına (“Uygulama”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydınız ve Uygulama’yı kullanmanız esnasında Veri Sorumlusu tarafından kimlik, iletişim, finansal bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz ve pazarlama bilgileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5.. 6. ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak saklanmakta ve işlenmektedir.

Amaçlar

Hukuki Sebep

İşlenen Kişisel Veriler

Uygulama’yı kullanımınız için kaydınızın gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne dayanarak hizmet verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi (uygulamayı kullanabilmeniz amacı ile sınırlı olmak kaydıyla)

Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden hizmet ve ürün satın alınması veya Uygulama’nın ücretli versiyonunun kullanılması, Veri Sorumlusu tarafından fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgiler

 

Aşağıda gerçekleştirilecek faaliyetler dolayısıyla bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemekteyiz.

Amaçlar

Hukuki Sebep

İşlenen Kişisel Veriler

Uygulama’nın geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

-        KVKK md. 5/1 kapsamında açık rızanızın olması halinde

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgileri

Kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi.

-        KVKK md. 5/1 kapsamında açık rızanızın olması halinde

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgileri

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; gerekmesi halinde yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza aktarılmaktadır.

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na başvurarak kendinizle ilgili: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nınmaddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

 

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. Teknokent No:63/107 Merkez / Elazığ adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  destek@roofstacks.com elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.