Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

Bu aydınlatma ve bilgilendirme metni kişisel verilerinizin RoofStacks Yazılım Anonim Şirketi(“RoofStacks”) tarafından işlenmesine ilişkin olarak, tarafınıza, hak ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz,(i)yeni eleman istihdam edilmesi, (ii) adayları değerlendirilmesi ve (iii) istihdam edilecek adayın tespit edilmesi amaçlarıyla işlenecektir. 

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

iv. Eğer varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, 

vii. Madde (v) ve (vi) uyarınca yapılan işlemlerin, eğer varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Çaydaçıra Mahallesi, Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No. 63/107 Merkez-Elâzığ,adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


İsim, Soy İsim:


İmza: _________________